Algemene voorwaarden - Kloutwork

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze website wordt onderhouden door KloutWork.nl De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de site www.kloutwork.nl door gebruikers, het verlenen van diensten door KloutWork.nl aan haar opdrachtgever al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van KloutWork.nl. KloutWork.nl behoudt het recht om op ieder gewenst moment wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – Doelstelling KloutWork.nl

KloutWork.nl streeft er naar ICT professionals (ZZP’ers, freelancers, loondienst professionals), ICT werk- en opdrachtgevers tot elkaar te brengen. KloutWork.nl kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij èn na het afsluiten van een contract tussen professional en opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomst

Alle offertes van KloutWork.nl zijn vrijblijvend. Deze zijn bindend bij het bevestigen ervan door de opdrachtgever per e-mail of door schriftelijke ondertekening.

 

Artikel 4 – Juistheid, correctheid en actualiteit gegevens

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de aangeleverde vacature of opdracht en aanvullende informatie juist, correct en actueel is. Daarnaast zorgt de opdrachtgever ervoor dat de vacature- of opdrachtomschrijving een representatief beeld geeft van de werkelijkheid.

Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden. KloutWork.nl behoudt zich het recht voor vacatures en/of opdrachten en/of aanvullende informatie te wijzigen of te verwijderen van de site indien dit volgens KloutWork.nl niet correct, juist of actueel is.

 

Artikel 5 – Gegevens (werkzoekende) professionals

Professionals kunnen online solliciteren op www.kloutwork.nl. KloutWork.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sollicitatie.

 

Artikel 6 – Afbakening gebruiksrecht ontvangen online sollicitaties

Opdrachtgever mag de online ontvangen sollicitatie slechts gebruiken voor de eigen onderneming met als doel om (werkzoekende) professional aan een baan of opdracht te helpen. Het is niet toegestaan om de gegevens van de online sollicitatie aan derden ter beschikking te stellen. Deze mogen alleen gebruikt worden om eigen openstaande vacatures en opdrachten op te vullen.

 

Artikel 7 – Ongewenst(e) communicatie/gebruik

Het gebruik van (persoons)gegevens van (werkzoekende) professionals door werk- of opdrachtgever is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature.

 

Artikel 8 – Onderhoud

KloutWork.nl houdt zich het recht voor om haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het aanpassen en/of onderhoud van de site. Hier kan de gebruiker/opdrachtgever geen schadevergoeding voor opeisen. Dit “tijdelijk buiten gebruik stellen” wordt natuurlijk zo veel als mogelijk voorkomen.

 

Artikel 9 – Verwijzingen

www.kloutwork.nl bevat links naar websites van derden, door middel van een hyperlink, banner of button. KloutWork.nl is niet verantwoordelijk voor die sites en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

KloutWork.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, voortkomend uit het gebruik van de site door de opdrachtgever of (werkzoekende) professional. Dit houdt onder andere in: onjuiste en/of onvolledige informatie op de site, onjuiste en/of onvolledige informatie in de aangeleverde CV’s, virussen of andere schadelijke software in de aangeleverde CV’s, overeenkomst die gesloten wordt tussen opdrachtgever (werk- of opdrachtgever) en (werkzoekende) professional voortkomend door gebruik van de site.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

KloutWork.nl wordt volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden (werkzoekende) professionals, opdrachtgever) voortvloeiend door gebruik van de site.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot KloutWork.nl, waaronder de merkrechten (o.a. domeinnamen), auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, layout, foto’s en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij KloutWork.nl.

Het is gebruiker verboden de site of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KloutWork.nl, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te vermenigvuldigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

 

Artikel 13 – Verwijdering

KloutWork.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachtgever te verwijderen van de site en de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden. Dit, wanneer opdrachtgever zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden. Bedragen die KloutWork.nl vóór de verwijdering heeft gefactureerd en waarvoor zij al werkzaamheden heeft verricht, blijven staan en deze zal opdrachtgever moeten betalen.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

Opdrachtgever geeft aan te weten dat hij bij het aangaan van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van (werkzoekende) professional en van KloutWork.nl. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens.

 

Artikel 15 – Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen diensten, te betalen volgens de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft KloutWork.nl het volste recht om rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Indien KloutWork.nl genoodzaakt is rechtskundige bijstand in te roepen ter inning van aan haar verschuldigde bedragen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten door de betreffende opdrachtgever aan KloutWork.nl worden vergoed.

 

Artikel 16 – Duur en (tussentijdse) beëindiging

Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven en afgesproken periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk indien beide partijen zich aan de algemene voorwaarden houden.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds (een deel van) de afgesproken diensten van KloutWork.nl heeft ontvangen, dan zullen deze volledig betaald moeten worden door opdrachtgever.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.